ALGEMENE VOORWAARDEN VAN LC COMPANY BVBA

 1. Algemeen

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst is elke rechtsverhouding, huidige en toekomstige, tussen partijen geregeld door deze algemene voorwaarden, waarvan de klant en/of geadresseerde verklaart kennis te hebben genomen, en die prevaleren op de gebeurlijke eigen (aankoop-) voor­waarden van de klant/geadresseerde. Het aanvaarden van een factuur houdt ook in de aanvaarding van onze algemene voorwaarden.

 1. Offertes

Alle offertes zijn vrijblijvend. Taksen zijn niet in de prijzen begrepen. Al de gegeven prijzen zijn steeds gebaseerd op de lonen, sociale lasten en grondstoffenkosten zoals ze van kracht zijn op de dag van de offerte. Officiële prijswijzigingen, zoals voorzien door wettelijke beschikkingen, brengen automatisch overeenstemmende wijzigingen van de in het contract vastgelegde prijzen mee. Deze evenredige verhoging kan ook van toepassing zijn op een gedeelte van de bestelling of opdracht.

 1. Bestellingen

Een bestelling is slechts bindend na schriftelijke bevestiging door onze firma. De handtekening van de klant op documenten en zijn e-mails zijn voor hem bindend. Elke persoon of vennootschap die een bestelling plaatst voor rekening van een derde, of te factureren aan een derde, maakt zich sterk voor deze derde, overeenkomstig artikel 1120 van het Burgerlijk Wetboek, en zal verantwoordelijk zijn voor de betaling.

 1. Leveringen
  • Het vervoer of de verzending van onze goederen, via om het even welk vervoermiddel, geschiedt op risico van de bestemmeling, zelfs wanneer dit franco gebeurt. Terugzendingen kunnen enkel na schriftelijke goedkeuring door onze firma en geschieden altijd franco.
  • Het leveren van goederen op een latere dan de voorziene datum kan, wanneer dit niet te wijten is aan kwade trouw of een grove fout van de leverancier, nooit een reden zijn tot afbestelling of verbreking van de overeenkomst, noch recht geven op enige schadevergoeding.
 2. Betalingen
  • Al onze facturen zijn contant betaalbaar op het adres vermeld op onze maatschappelijke zetel, tenzij anders bedongen wordt in tussen partijen bindende stukken, of indien er een vervaldatum vermeld werd op de factuur.
  • Niet-tijdige betaling geeft ons het recht verdere leveringen te staken, teneinde de tegoeden niet verder te laten oplopen, en dit zonder aanmaning van onzentwege.
  • Bij verzuim van contante betaling of bij niet-betaling op de voorziene vervaldag zal, zonder enige ingebrekestelling van rechtswege op het factuurbedrag een conventionele intrest verschuldigd zijn van 1% per maand, te rekenen vanaf de dag der afgifte van de factuur, of vanaf de voorziene vervaldag. Elke begonnen maand zal als volledige maand aangerekend worden.
  • Bovendien zal het factuurbedrag van rechtswege, en zonder ingebrekestelling, ten titel van forfaitair en onherroepelijk beding, verhoogd worden met 10% met een minimum van 50 EUR, als schadeloosstelling voor de inningskosten van de schuldvordering (zoals personeels- en administratiekos­ten, beheer en opvolging van het dossier, invloeden op het financieel beheer, enz.), dit bij toepassing van art.1147 B.W. en 1152 B.W. Deze vergoeding is verschuldigd naast de verwijlintresten, de invorderbare procedurekosten, en de eventuele vergoeding voor materiële schade en winstderving. Partijen gaan er derhalve uitdrukkelijk over akkoord dat deze vergoeding forfaitair is, en dat deze bij afwijking van art.1231 B.W. niet kan gewijzigd worden, zelfs indien de tekortkoming slechts gedeeltelijk zou zijn.
  • De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigde saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
 3. Geschillen en toepasselijk recht

Elk geschil (of vordering) is onderworpen aan de rechtbanken van onze maatschappelijke zetel die uitsluitend bevoegd zijn, tenzij één partij als eerste eiseres aan het Instituut voor Arbitrage (www.euro-arbitration.org) vraagt om het Scheidsgerecht aan te duiden, dat elk geschil (of vordering) zal beslechten volgens de Standard Dispute Rules. Deze bepaling vervangt alle hiermee strijdige  bevoegdheidsclausules.

 1. Klachten
  • De klant hoort de goederen bij ontvangst onmiddellijk na te kijken.
  • Alle klachten in verband met levering van goederen moeten geschieden bij aflevering en bevestigd worden per gemotiveerd aangetekend schrijven, binnen de acht dagen na de leverings- of uitvoeringsdatum. Deze klachten schorsen betalingsver­plichting niet op.
  • Opmerkingen en restricties in verband met de factuur en/of de daarop vermelde algemene voorwaarden dienen per gemotiveerd aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na factuurdatum aan ons overgemaakt worden, in verband met de geschillenregeling bedraagt deze termijn 30 dagen.
 2. Slot

Eventuele nietigheid of ongeldigheid van een van onze algemene voorwaarden brengt niet de nietigheid of ongeldigheid van de andere bedingen met zich mee.

 

9. De koper moet de goederen bij ontvangst onmiddellijk na kijken. Klachten of betwistingen dienen binnen e  acht dagen na levering of factuurdatum per aangetekende brief bevestigd worden, zo niet zijn deze niet meer aanvaard. 2) De niet-betaling op vervaldag wordt de factuur van rechtswege, zonder ingebrekestelling, verhoogt met een schadebeding van 10% met minimum € 50 en intresten van 1% per maand. 3) Elk geschil is onderworpen aan het recht en de rechtbanken van onze maatschappelijke zetel die uitsluitend bevoegd zijn, tenzij één partij als eerste eiseres aan het Instituut voor Arbitrage (www.euro-arbitration.org) vraagt om het Scheidsgerecht aan te duiden, dat elk geschil zal beslechten volgens de Standard Dispute Rules. Dee bepaling vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules.

10. Wij geven een korting van 1,5% in geval van contante betaling of per betaalterminal. Deze korting mag door de klant ook worden toegepast in geval van overschrijving binnen de vijf werkdagen. Deze gunstregeling  wordt afgevoerd indien een klant systematisch de korting  toepast bij betaling na de termijn van vijf werkdagen.